KATORI SHINTO RYU
BOKKEN  -  SHOTO

KATORI SHINTO RYU BOKKEN

Almarez Buki

IPE WOOD
Length - 97 cm
Tsuka - 27 cm
Tsuka Gashira - 26 x 36 mm
Weight - +/- 720 g
Finish - Oil Polish

Almarez Buki

CUMARU WOOD
Length - 97 cm
Tsuka - 27 cm
Tsuka Gashira - 26 x 36 mm
Weight - +/- 800 g
Finish - Oil Polish 

Almarez Buki

GARAPA WOOD
Length - 97 cm
Tsuka - 27 cm
Tsuka Gashira - 26 x 36 mm
Weight - +/- 600 g
Finish - Oil Polish 

If you need help selecting your BOKKEN or futher information, please, contact me.

KATORI SHINTO RYU SHOTO

Almarez Buki

IPE WOOD
Length - 55 cm
Tsuka - 30 cm
Tsuka Gashira - 25 x 36 mm
Weight - +/- 380 g
Finish - Oil Polish

Almarez Buki

CUMARU WOOD
Length - 55 cm
Tsuka - 17 cm
Tsuka Gashira - 25 x 36 mm
Weight - +/- 420 g
Finish - Oil Polish 

Mobirise

GARAPA WOOD
Length - 55 cm
Tsuka - 17 cm
Tsuka Gashira - 25 x 36 mm
Weight - +/- 320 g
Finish - Oil Polish 

If you need help selecting your SHOTO or futher information, please, contact me.